Adatvédelmi nyilatkozat


1. Adatvédelmi nyilatkozat

Tekintettel arra, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat, szeretnénk tájékoztatni arról, hogyan tároljuk és használjuk fel az Ön által megadott információkat. 

Ön a www.dispomedic.hu honlap használatával, valamint a honlapon található űrlapok kitöltésével, és elküldésével kifejezve hozzájárul ahhoz, hogy a DISPOMEDIC KFT (1105 Budapest, Gitár utca 15.) által kért, és Ön által megadott saját személyes adatait az adatbekéréssel egy időben feltüntetett adatkezelési célból, nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza az alábbi szabályok szerint.


2. A Szabályzat hatálya

2.1. Területi hatály: a Honlapon kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe.

2.2. Időbeli hatály: a Szabályzat a kiadás napjától, módosításig, illetve visszavonásig érvényes.

2.3. Személyi hatály: minden, a Honlapot használó természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed (a „Felhasználó”, vagy a „Felhasználók”).

2.4. Tárgyi hatály: a Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőnél a Felhasználók adatairól vezetett nyilvántartások kezelésével összefüggő teljes adatkezelési folyamatra.


3. A Szabályzat elkészítésekor figyelembe vett fontosabb jogszabályok

3.1. 2018. évi GDPR / EU-adatvédelmi rendelet;

3.2. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

3.3. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

3.4. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);


4. Értelmező rendelkezések

4.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

4.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

4.3. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4.4. Tiltakozás/Visszavonás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

4.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.8. Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

4.10. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

4.11. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

4.12. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4.13. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

4.14. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

4.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


5. Adatvédelmi alapelvek

5.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

5.1.1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

5.1.2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

5.2. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

5.3. Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

5.4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

5.5. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

5.5.1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

5.5.2. az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5.6. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5.7. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

5.8. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


6. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

6.1. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

6.2. A Honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: termékek és szolgáltatások megrendelésének kezelése, üzenetküldés és hírlevél küldés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, és egyéb személyes és céges, a megrendelt szolgáltatásokhoz szükséges, a megrendelő űrlapon bekért további adatok

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig


7. Egyéb adatkezelés

7.1. Jelen Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


8. Adatok tárolása

8.1. Az Adatkezelő a Honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket a székhelyén végzi.

8.2. Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok a feljogosítottak számára hozzáférhető, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

8.3. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.4. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az Adatkezelés biztonságának védelméről, amely az Adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

8.5. A Honlapon belül futhat néhány ismert web szolgáltatás a google, facebook és egyéb szolgáltatótól, melyek teljesen elkülönítve, külön állományban tárolják a működésükhöz szükséges, leginkább statisztikai adatokat (COOKIE/IP). Ezeknek a szolgáltatóknak nincs hozzáférésük az Adatkezelő által kezelt ügyfél adatokhoz, sem állományaihoz, azok kizárólag a honlap egyedi és szociális funkcióinak működését segítik elő.

8.6. COOKIE (süti)

A www.dispomedic.hu hasonlóan több más modern honlaphoz, használja a COOKIE nevű böngésző állományt, mely a Felhasználó (kliens) gépén tárolódik. Ebben az állományban a Felhasználó aktuálisan a honlapon végzett tevékenysége, átmeneti állapotjelzők és a honlap működését elősegítő átmeneti adatok tárolódnak, mely adatokat a böngésző hibáinak kihasználását megvalósító adatlopások miatt és ellen, külön kódolással is védi az Adatkezelő, így azt ténylegesen értelmezni csak a www.dispomedic.hu rendszere, és azon belül a társított szolgáltatás tudja. A felsoroltakon kívül statisztika adatok tárolására és a honlap működésének javítására, kiértékelésére az Adatkezelő használ süti állományokat.

8.7. IP cím

Az IP cím egy olyan egyedi internetes azonosító számsor, amelyet a Felhasználó az internethez való kapcsolódásakor az internetezésre alkalmas készüléke számára automatikusan igényel, így az lehetőséget ad az egyedi azonosításra. Felhasználóink IP címét alapvetően a látogatói statisztika gyűjtéséhez és elemzéséhez használjuk, de az űrlapok és a honlap védelmi funkcióiban is felhasználásra kerülnek.

A honlap szabálytalan, és nem az általa felkínált úton történő felhasználása, kifejezetten a honlap linkjeinek módosítása, a rendszer számára támadási illegális cselekedetnek számít, melynek következményeként a rendszer az adott IP címről érkező kéréseket elutasíthatja, ezáltal a honlap a tiltott IP címről egy időre elérhetetlenné válik.

8.8. Adatgyűjtés

Alapvetően a Honlap található űrlapok kitöltésével kérünk be adatokat, amely adatokat a www.dispomedic.hu honlap saját adatbázisában rögzítünk, mely adatokhoz harmadik félnek nincs hozzáférése. Az adatbázisban szereplő adatok szükségesek a www.dispomedic.hu honlapon korábban igényelt szolgáltatások működéséhez, illetve igénybevételéhez, így a korábban megadott adatok a szolgáltatások lemondása, illetve azok törlésének kérelméig az adatbázisunkban szerepelni fognak.

8.9. A szolgáltatásainkból összegyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a Honlap és felhasználóink védelmére használjuk fel.

8.10. A megadott adatok hitelességét nem áll módunkban ellenőrizni, viszont a valótlan adatokból adódó szolgáltatási hibát okozó rekordokat, amennyiben annak tulajdonosa azonosíthatatlan és elérhetetlen, adatbázisunkból törölni fogjuk.

8.11. Az Adatkezelő (honlap üzemeltető) adatai

Név: DISPOMEDIC KFT

Cím: 1105 Budapest, Gitár utca 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-362246

Telefon: 06-20-9414-785, 06-20-9414-688

E-mail: info@dispomedic.hu

8.12. A tárhelyszolgáltató adatai

Név: Sunnymedia Kft.

Cím: 1138 Bp. Népfürdő u. 19/D II.9.

E-mail: info@sunnymedia.hu


9. Jogorvoslat

9.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

9.2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

9.3. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

9.4. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.5. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.6. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet értesíti. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a törvényben meghatározott esetekben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.8. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

9.9. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.10. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.11. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: +36 14757186, +36 14757100

Telefax: +36 12693541


10. Felelősség kizárása

10.1. A Honlap tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. Az Adatkezelő mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget a Honlap tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, tovább nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért.

10.2. A Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a Honlapról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Honlapra mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel, a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, a Honlap használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

További információra van szüksége?

Hívjon minket a +36 1 262 4227 telefonszámunkon!